This article refers to two major spatial databases maintained by Polish Head Office of Geodesy and Cartography:

  • Topographic Database (Baza Danych Obiektów Topograficznych),
  • General Geographic Database (Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych).

Main categories of data

ABBRE POLISH ENGLISH
OT Obiekt topograficzny Topographic object
AD Administracja Administration
BU Budowle Buildings
PT Pokrycie terenu Land cover
TC Tereny chronione Protected areas
SW Sieć wodna Water network
SK Sieć komunikacyjna Communication network
SU Sieć uzbrojenia terenu Utility infrastructure
KU Kompleksy użytkowania terenu Land use
OI Obiekty inne Other objects

Second level of categories (names of vector layers)

ABBRE POLISH ENGLISH
ADJA Jednostka podziału administracyjnego Administrative subdivision
ADMS Punkt główny miejscowości Focal point of the town
BUHD Budowla hydrotechniczna Hydraulic structure
BUIN Budowla inżynierska Engineering construction
BUIT Inne urządzenia techniczne Other technical devices
BUUO Umocnienie drogowe, kolejowe i wodne Road, rail and waterway reinforcements
BUWT Wysoka budowla techniczna High technical construction
BUZM Budowla ziemna Earth structure
KUIK Inny kompleks użytkowania terenu Other land use complex
KUKO Kompleks komunikacyjny Communication complex
KUPG Kompleks przemysłowo-gospodarczy Industrial and economic complex
KUSC Kompleks sakralny i cmentarz Religious complex and cemetery
KUSK Kompleks sportowo rekreacyjny Sports and recreation complex
OIKM Obiekt związany z komunikacją Object related to communication
OIMK Mokradła Wetlands
PTGN Teren gruntów nieużytkowanych Unused lands area
PTLZ Teren leśny lub zadrzewiony Forest or wooded area
PTNZ Inny teren niezabudowany Other undeveloped area
PTPL Teren placów Squares area
PTRK Teren roślinności krzewiastej Shrubland area
PTSO Teren składowania odpadów Landfill area
PTTR Teren roślinności trawiastej lub upraw rolnych Grassland or agricultural area
PTUT Teren upraw trwałych Permanent crops area
PTWP Woda powierzchniowa Surface water
PTWZ Tereny zwałowisk i wyrobisk Heap and excavation areas
PTZB Zabudowa Buildings
SKDR Droga Road
SKPP Przeprawa Passage
SKRW Rondo lub węzeł drogowy Roundabout or road junction
SKTR Tor lub zespół torów Track or track set
SULN Linia napowietrzna Overhead line
SWKN Kanał Channel
SWRM Rów melioracyjny Drainage ditch
SWRS Rzeka strumień River stream
TCON Obszar Natura 2000 Natura 2000 area
TCPK Parki Krajobrazowe Landscape parks
TCPN Parki Narodowe National park
TCRZ Rezerwaty Nature reserve

The last character in a vector layer name means:

  • P - point
  • L - line
  • A - area

Other files

  1. UzytkownikXX (UserXX)” - contact details for the Voivodeship Marshal’s Office. “XX” contains TERC (voivodeship ID).
  2. Files with names: “Ciek (Watercourse)”, “LiniaKolejowa (Railway line)”, “SzlakDrogowy (Road trail)”, “WezelKolejowy (Railway junction)”, “ZbiornikWodny (Reservoir)” contain metadata for these objects.